BBL WORKSHOP 23 - 24 พฤษภาคม 2558


วีดิทัศน์บันทึกรายการ การประชุมทางไกล 
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
 - ช่วงที่ 1 
 - ช่วงที่ 2 
 - ช่วงที่ 3 
 - ช่วงที่ 4 


กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2558