โครงการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมอง
ของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”


1). ขอความกรุณาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินทักษะ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1.1).  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดชุดทดสอบการอ่าน ครั้งที่ 2
      1.2).  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดชุดทดสอบการเขียน ครั้งที่ 2
      1.3).  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดชุดทดสอบคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
จากนั้นให้  ดาวน์โหลดแบบแบบบันทึกคะแนนผลการประเมินทักษะการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดำเนินการบันทึกคะแนน แล้วส่งไฟล์ แบบบันทึกคะแนน ส่งกลับมาที่ research@dlthailand.com


2).** ให้ครูผู้สอน ป.1-3 ทุกคน คลิกที่นี่ เพื่อตอบ แบบประเมินความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตามรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3). *** ให้ศึกษานิเทศก์ที่เข้าอบรม  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ป.1-3 ทุกคน คลิกที่นี่ เพื่อตอบ แบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน