BETTER BRAIN PROGRAM


การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 1   
คลิก>>ที่นี่<<เพื่อเริ่มตอบแบบสอบถาม