สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ eMail : 
dl@obec.moe.go.th