แบบรายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี ๒๕๖๐
[ดูผลการรายงาน]