แบบประเมินออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่สอง

    วันที่สาม
4. แบบประเมิน  "การใช้อุปกรณ์รับสัญญาณและการฝึกปฏิบัติการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม" โดย วิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

5. แบบประเมิน  "บทบาทครูปลายทางในการจัดการศึกษา ปฐมวัย ด้วย DLTV และ การฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียนห้องเรียนปลายทาง " โดย วิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

วันที่สี่