ศธ04011/ว322 การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

โพสต์28 มิ.ย. 2561 08:05โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 08:12 ]


28 มิถุนายน 2561 สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานต่อไป
Comments