คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.4

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.4 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 สสวท.


คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณใน การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา  ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ตัวชี้วัด
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด

รายการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ชั้น ม.4 ราคา 47 บาท

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ม.4
ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม. 1
 : https://drive.google.com/file/d/1XglmrpXhysRR-lAfqlymrzIiBALMBlMu/view

ภาพประกอบจาก :
1. http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/m11.jpg
2. http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/m12.jpg
3. http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/m13.jpg