คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป. 1 สสวท.


คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
2. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

รายการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ชั้น ป.1 ราคา 84 บาท


แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ชั้น ป.1 ราคา 33 บาท


ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป. 1
 : https://drive.google.com/file/d/1XglmrpXhysRR-lAfqlymrzIiBALMBlMu/view

ภาพประกอบจาก :
1. http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/p11.png
2. http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/P1_Exercise.jpg