คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.4

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.4 และหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 สสวท.


คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้คำค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก การนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ตัวชี้วัด
ว. 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด

รายการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ชั้น ป.4 ราคา 91 บาท


แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ชั้น ป.4 ราคา 36 บาท


ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป. 4
 : https://drive.google.com/file/d/1XglmrpXhysRR-lAfqlymrzIiBALMBlMu/view

ภาพประกอบจาก :
1. http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/p41.jpg
2. http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/P4_Exercise.jpg