ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ