drill2015


ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ NT /O-NET ปี 2558 ทุกชั้นเรียน พร้อมกับ VTR ที่ได้มาจากทุกแหล่งเรียนรู้ ทั้ง DLTV DLIT True สสวท. และโรงเรียนชั้นนำจากทั่วประเทศที่ผลิตขึ้นเอง และของสพม.ต่าง ๆ สามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ได้เลย ที่นี่